_______________________

_______________________ Учебен център НОБО - Русе | Представи и твоята страница
ОБЩИ УСЛОВИЯ (ДОГОВОР) ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА И ПОЛУДИСТАНЦИОННА ФОРМА С ВАУЧЕРИ ПО ОП РЧР

ПРОДАВАЧ: НОБО ЕООД, гр. Русе, ул. Доростол 1, ЕИК:117693510, представлявано от БОРИЛ ИЛИЕВ – Управител

КУПУВАЧ: Лице, наричано “Приносител на ВАУЧЕР” за обучение по смисъла на ОП “РЧР”, заявило желание да се обучава в НОБО ЕООД, предоставило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО, издадено му от ДБТ и получило ВАУЧЕР за обучение при ЦПО към НОБО ЕООД.


I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
Чл. 1. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен:
(1). да започне обучението на КУПУВАЧА съгласно правилата на чл. 4 от настоящия договор;
(2). Да поддържа ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА с интернет адрес: http://learn.nobo-bg.com/, 24-часа онлайн.
Чл. 2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА следните документи:
(1). Потребителско име и парола за достъп до ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА достъпна на интернет адрес: http://learn.nobo-bg.com/
В случай, че КУПУВАЧЪТ има проблем с достъпа до ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА, следва да уведоми незабавно ПРОДАВАЧА и да поиска съдействие за отстраняване на проблема, ако е в компетенцията на ПРОДАВАЧА.
(2). График с учебния разпис при започване на обучението достъпен електронно на адрес: http://learn.nobo-bg.com/, (наричан по-долу ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
(3). документ, удостоверяващ успешното приключване на обучението, при успешно приключване на обучението.
Чл. 3. (1) ПРОДАВАЧЪТ поема гаранция за качеството на обучението.
Чл. 4. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да започне да извършва услугата от датата, посочена в ПРИЛОЖЕНИЕ 2, и след завършване на обучението да предаде на КУПУВАЧА всички необходими документи.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
Чл. 5. КУПУВАЧЪТ е длъжен:
(1). да се подготвя старателно за текущите контролни изпити, за изпитите за завършване на модул и за изпитите за приключване на обучението;
(2). да посещава редовно заниманията за получаването на услугата в срока и на мястото, посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ 2, предоставен от ПРОДАВАЧА при започване на обучението;
(3). да предостави на ПРОДАВАЧА следните документи преди започване на обучението: Копие на диплом за завършено образование (за завършено СРЕДНО образовине и всички следващи квалификации), 2 бр. снимки за документи, ВАУЧЕР оригинал и копие 1, предоставени на лицето от служител на ДБТ.

III. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 6. При успешно завършване на обучението (с оценки не по-ниски от Среден 3.00 на всички положени изпити) и по-малко от 20% (двадесет процента) отсъствия от учебни занятия (описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2), КУПУВАЧЪТ не дължи такса за обучението на ПРОДАВАЧА
. Чл. 7. (1) При отсъствие на КУПУВАЧА от учебни занятия повече от 20% (двадесет процента) от учебните часове (описани в ПРИЛОЖЕНИЕ 2), той автоматично БИВА ОТСТРАНЕН от обучението и дължи на ПРОДАВАЧА сумата за обучението, посочена на ВАУЧЕРА, предоставен му от служител на ДБТ.
(2) При отсъствие от учебни занятия по уважителни причини, КУПУВАЧЪТ се задължава да уведоми в срок от 3 (три) дни ПРОДАВАЧА в писмен вид за срока и причините за неговото отсъствие, да предостави документ издаден от медицинско заведение, полиция, съд или прокуратура или друг вид институция, от който да е видна причината и срока за отсъствие от учебни занятия.
Чл. 8. (1) При едностранно прекратяване на настоящия договор от страна на КУПУВАЧА, по негова вина, дължи сумата за обучението, посочена на ВАУЧЕРА, предоставен му от служител на ДБТ, и неустойка в размер на 300,00 лв. (триста лева).
(2) При неизпълнение на задълженията от страна на КУПУВАЧА по чл.6 и при възникване на обстоятелства по чл.7 (1) и чл.8 (1) ПРОДАВАЧЪТ има правото да събере вземането си принудително по СЪДЕБЕН РЕД, като в тежест на КУПУВАЧА ще бъдат възложени всички разноски по съдебното производство.
(3) При непредоставяне на ПРОДАВАЧА от страна на КУПУВАЧА на някои от документите по чл.5 (3), ПРОДАВАЧЪТ има право да отстрани КУПУВАЧА от обучението до предоставянето на необходимите документи. Периодът, за който КУПУВАЧЪТ бива отстранен, се счита за отсъствие от учебни занятия, ако те съвпадат с графика, посочен в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Чл. 9. (1) При неплащане на стойността на ВАУЧЕРА, предоставен от КУПУВАЧА от страна на Агенция по заетостта или при забава на плащането повече от указания срок от Агенция по заетостта, или в случаите, когато КУПУВАЧЪТ не е предоставил документ, поискан от АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, поради което виновно възпрепядства процедурата по осребряване на ВАУЧЕРА, ПРОДАВАЧЪТ има право да поиска плащане на стойността, посочена на ВАУЧЕРА от КУПУВАЧА.
(2) При случай на Чл.9 (1), когато ПРОДАВАЧЪТ е получил сумата за обучение, посочена на ВАУЧЕРА, а на по-късен етап същата е изплатена от Агенция по заетостта, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да възстанови стойността на ВАУЧЕРА на КУПУВАЧА.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 10. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.
(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
Чл. 11. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.
Чл. 12. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесaт спора пред съда. Чл. 13. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

С вписването на своето потребителско име и парола в ДИСТАНЦИОННАТА ПЛАТФОРМА на НОБО ЕООД на интернет адрес: http://learn.nobo-bg.com/ КУПУВАЧЪТ декларира, че се е запознал и приема ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ (ДОГОВОР) ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА, запознат е с параметрите на обучението, в което участва, правилата и регламентите за обучение по ОП “РЧР” и разполага с необходимата техника, софтуер и интернет за използването на ДИСТАНЦИОННА ПЛАТФОРМА.
Непознаването или неразбирането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ (ДОГОВОР), не освобождава КУПУВАЧА от отговорност.

Дата на последна актуализация: 01.10.2013 г.
ОБРАТНО към раздел ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ