_______________________

_______________________ Учебен център НОБО - Русе | Представи и твоята страница


Новини

24.04.2014

Във връзка с успешно реализираният проект «Трансмариска – древното начало на Тутракан”, финансиран от ОП „Регионално развитие” по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” за подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, в който Община Тутракан изпълни Дейност „Обучение на нови служители по професия „Аниматор в туризма” съвместно с Център за професионално обучение НОБО искаме да изкажем своята благодарност за оказаното ни доверие и добрите резултати от ползотворното ни съвместно партньорство.
При изпълнение на предмета на обществената поръчка беше проведено обучение по част от професия 812040 “Аниматор в туризма”, специалност 8120402 “Туристическа анимация” на три безработни лица, регистрирани в Бюро по труда – Тутракан. Обучението беше с продължителност 600 учебни часа, 240 от които теория и 360 практика. Формата на обучението бе смесена.
Целта представителите на целевата група да бъдат обучени да изнасят информационни беседи пред туристите и да имат адекватен подход и отношение към различните типове туристи, посещаващи туристическата атракция, включваща северна крепостна стена на античен кастел “Трансмариска” и резерват “Рибарска махала” беше реализирана успешно. Тяхното обучение подобри уменията им за комуникация с посетителите, бяха обучени как да вземат своевременни охранителни мерки за осигуряване на безопасността на туристите по време на туристическото им обслужване, както и ще им бъде осигурена заетост за период не по-малък от 12 месеца след приключване на проекта.
Снимки от събитието: ТУК

14.04.2014

С близо 7,8 милиона лева се увеличава бюджетът на схемата „Аз мога повече”. Решението на Комитета по наблюдение по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” е взето заради огромния интерес от страна на желаещите да получат ваучери за обучение.
Срокът за провеждане на обученията се удължава до 31 август 2015 г. Нова сесия за прием на документи за кандидатстване не се предвижда, тъй като към момента са подадени над 53 хиляди заявления, които чакат да бъдат одобрени. Предстои да бъде разпределена допълнителна квота ваучери за обучение. Всеки гражданин, който е подал документите си за кандидатстване и е одобрен, може да заповяда в Учебен център НОБО.
До момента „Аз мога повече” е финансирана с европейски средства в размер на 100 млн. лева. С реализацията на схемата Агенцията по заетостта предоставя възможност на заети лица по трудов договор и на самонаети лица, без значение от сферата им на дейност, да се включат в курсове за придобиване или повишаване на професионалната квалификация или в обучения за придобиване на ключови компетенции. 99 660 лица вече са получили ваучери за включване в обучение. По последни данни към края на март тази година 87 573 от тях са завършили успешно обучението си. Изплатените средства към доставчици на обучение са в размер на над 65,5 млн. лв.

26.10.2013

От утре 28.10.2013г. започва издаване на Ваучери за обучение по схема "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ". За повече подробности: ТУК

12.09.2013

От днес Учебен център НОБО започва съвместно с Учебен център Eвродрайв обучение по дигитална компетентност с продължителност 102 учебни часа. Две групи лица по 12 човека ще прекрачат класните стаи във връзка с изпълнението на проект по ОП "РЧР" – BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда", проект BG051PO001-1.1.10-0032 "Квалификация за промяна".

20.08.2013

Старт на изпълнението на спечеления проект по ОП "РЧР" – BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда", проект BG051PO001-1.1.10-0042 "Чрез квалификация и мотивация към конкурентоспособност и устойчива заетост" положи и ЦПО към НОБО. Предпочелите нашата обучаваща организация лица са разделени в две групи и ще се обучават по специалност “Икономика и мениджмънт” в 600 учебни часа. 30-те лица ще преминат през мотивационно обучение, за да им бъдат изготвени личностни планове за професионалното им усъвършенстване и подпомагане последващия процес на намиране на работа от тяхна страна, както и обучение по КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 - Английски език в хорариум от 100 учебни часа съобразно техните входящи знания.

19.08.2013

На 21.08.2013г. ЦПО към Европейски център в подкрепа на бизнеса положи началото на 4 групи безработни лица по 15 човека. Обучението ще бъде реализирано във връзка с изпълнението на проект по ОП "РЧР" – BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда", проект BG051PO0001-1110-07-13008 “КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА 60 БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА – СРЕДСТВО ЗА УСПЕШНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”. Лицата ще преминат през 100 часов курс по КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 – Английски език, мотивационно обучение и 300 часово професионално обучение по специалност “Текстообработване”, за чието реализиране ще помогне съвременно оборудваната учебна база на Учебен център НОБО.

05.08.2013

От днес Учебен център НОБО започва съвместно с Учебен център Рулан обучение по дигитална компетентност с продължителност 102 учебни часа. Три групи лица по 12 човека ще прекрачат класните стаи във връзка с изпълнението на проект по ОП "РЧР" – BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда", проект BG051PO001-1.1.10-0031 "Нов шанс".

31.07.2013

Тук можете да видите как местната преса отбеляза събитието:30.07.2013

Пресконференция за медиите в конферентната зала на хотел "АНА ПАЛАС" организира днес ръководството на Учебен център НОБО. Целта й беше в началния етап от предстоящото обучение по проект на ОП "РЧР" - – BG051PO001-1.1.10 "Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда", проект BG051PO001-1.1.10-0042 "Чрез квалификация и мотивация към конкурентоспособност и устойчива заетост" да се осигури, съобразно изискванията на Европейския съюз по отношение на визуализацията на проекта, нужната информираност и публичност на проекта.


15.07.2013

Наближава стартът на обученията в Учебен център НОБО за регистрирани безработни лица в ДБТ-гр. Русе по проект BG051PO001-1.1.10-0042 "Чрез квалификация и мотивация към конкурентоспособност и устойчива заетост". Всички желаещи безработни лица, които искат да бъдат включени в обученията, да подадат своето желание чрез попълване на заявление в ДБТ-гр. Русе до 18.08.2013г.18.03.2013

Към момента по програмата „Аз мога повече” са издадени около 60 000 ваучера. „След като до средата на годината тръгнат всички обучения ще направим отново анализ и в случай, че остане финансова възможност за включване на още хора, то ще пуснем допълнителна оценка на подалите вече заявление, пак по реда, по който те са си ги подали. Спазваме принципа – първия по ред, първия по право. Ако някой измисли друг критерий, моля, да заповяда, но засега ние от 2009 г. го прилагаме и виждам, че работи добре”, каза Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенция по заетостта. При последната кампания за кандидатстване по програмата „Аз мога повече” са подадени 140 000 заявления. Възможността на програмата е за не повече от 80 000 ваучери. „Но когато направихме анализ виждаме, че някои от кандидатите са си избрали доста скъпи ваучери, така че в момента сме на около 60 000 издадени ваучера”, обясни Лозанова. „От края на месец март ще пуснем и дистанционното обучение, тъй като разработихме методика и за контрол, и за работа на дистанционните платформи, така че и хората, които са подали заявление за дистанционно обучение да могат да се възползват”, уточни тя.

01.03.201314.02.2013
22.12.2012

Учебен център НОБО поставя винаги на преден план дейности за обучение и личностно израстване на своя преподавателски екип, опитвайки се да покрие нововъзникналите му потребности. На 22.12.2012г. се състоя поредното обучение на обучители в езикови направления, което внедри в екипа на чуждоезиковите ни групи умения за преподаване чрез модерни интерактивни методи с фокус върху принципите на обучението на възрастни.


05.12.2012

От днес в Учебен център НОБО стартира обучение по Английски език с изцяло нова иновативна учебна система. Тя включва работа с интерактивна дъска, с над 1200 интерактивни ресурси с езикови и лексикални възможности, упражнения за четене и слушане с разбиране, както и приятни игри. Цифровизираната версия на хартиения учебник се презентира на екран, страница по страница, като осигурява редица интерактивни дейности за упражнения, кратки видеоклипчета, илюстриращи "подходящи фрази и изрази" и поставя акцент върху упражненията за слушане. Мултимедийните предимства на дигиталните материали предоставят авангардни тeхнологии, които осигуряват смесен тип обучения на най-високо ниво. За повече информация кликнете върху картинката.

01.12.2012

От 01.12.2012 Учебен център НОБО стартира обучения срещу ваучери по схема BG051PO001-2.1.14 "Първа работа" по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси, с която се стимулира заетост на безработни младежи до 29 години. Цел на настоящата процедура: Осигуряване на заетост на млади безработни до 29- годишна възраст, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане. Широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям брой безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция. Бюджетът на схемата е 20 милиона лева, с който ще се даде възможност на 700 младежи да бъдат включени в обучение за повишаване или придобиване на професионална квалификация, а други 1630 младежи ще бъдат включени в обучение по ключови компетентности. Всеки от тях ще може да получава стипендия в размер на 8 лева на ден за 6 учебни часа.


16.11.2012

На 16.11.2012 г. ДБТ - гр. Русе извади списък на първите одобрени лица за обучение срещу ваучери по схема BG051PO001-2.1.14 "Аз мога повече". Всеки оставил входящия си номер в Учебен център НОБО ще бъде лично известен по тeлeфона.


10.10.2012

От 15.10.2012 до 02.11.2012 ще бъде отворена схемата "Аз мога повече". Всички желаещи, работещи на трудов договор в частния сектор могат да се включат с подаване на пакет от документи в ДБТ по местоживеене. Учебен център НОБО ще съдейства с попълването на пакета документи за кандидатстване на всеки свой бъдещ курсист, който желае да се включи и дойде в офиса.


15.09.2012

Учебен център НОБО започва записването на курсисти за новите безплатни обучения по прогвама АЗ МОГА ПОВЕЧЕ! Молим всички желаещи да се свържат с нас на офисните телефони, за да подготвим необходимите им документи.
Списък на обучения по ключови компетентности
Списък по обучения по професии13.04.2012

Стани мега звезда! Нека целият свят да научи за теб и музиката, която създаваш! Сбъдни една своя мечта! Ела на курс за DJ Очаквайте скоро!


09.12.2011

Учебен център НОБО предоставя две нови възможности за безплатно обучение с ВАУЧЕРИ по специалност "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС" с код по СППОО 3450501 и "БИЗНЕС УСЛУГИ" с код по СППОО 3450401 за безработни лица. Обучението ще бъде извършено по проект BG051PO001-1.2.01 "Подкрепа за предприемчивите българи - компонент I". Всички одобрени кандидати, желаещи да се включат в обучението, могат да получат подробна информация в офиса на учебния център или на телефоните ни: 082/507 666 и 0899 507 666


01.10.2011

От 01.10.2011г. Учебен център НОБО стартира обучение по Фризьорство на възпитаниците от ВУИ "Н.Й. Вапцаров" - гр. Завет, обл. Разград. Благодарение на Българския червен кръст и ЦПО НОБО 10 от децата във възпитателното училище интернат ще имат възможност да придобият нова професия и да им бъде даден един добър старт в тяхното бъдещо професионално развитие. Учебният център изказва своята благодарност на Петя Дудева за нейната всеотдайност в съвместната работа.


19.08.2011

Учебен център НОБО организира ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ за разясняване на процедурите по кандидатстването на безвъзмездно отпуснатите средства по ОП "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" за заети лица на трудов договор в частния сектор, желаещи да се включат БЕЗПЛАТНО в избран от тях курс.
Дни и часове на провеждане:
20.08.2011 (Събота) от 18:00 до 20:00 часа
21.08.2011 (Неделя) от 10:00 до 12:00 часа
23.08.2011 (Вторник) от 18:00 до 20:00 часа
25.08.2011 (Четвъртък) от 18:00 до 20:00 часа
в офисът на Учебен център НОБО, намиращ се на адрес:
гр. Русе, ул. Д-р Петър Берон 23, ет. 1, ап. 2
/срещу двора на у-ще Иван Вазов/


15.08.2011

Първият ден, от който започва приемът na дoкументи за участие в програмата АЗ МОГА ПОВЕЧЕ във всички бюра по труда е 15.август 2011 г. Както вероятно вече знаете, средствата, отпуснати по програмата "Аз Мога Повече", не са малко, но и желаещите са доста, затова подайте своите документи за ваучер колкото Ви е възможно по-скоро. Ваучери за обучения се финансират по реда на подаването на документите. Затова - не отлагайте!


01.07.2011

На въпроса зададен от dariknews към Росица Стелиянова - Изпълнителен директор на Агенция по заетостта:
"Кога стартира новата схема за обучение с ваучери "Аз мога повече?" на 22.06.2011 тя отговори: "Тя всъщност напрактика стартира. Колегите имат един месец, в който следва да поканят всички, които през септември са подали заявления, но за тях не е достигнал финансов ресурс. Така че да се препотвърди техния статус, техните интереси, да видим кои фирми са си избрали и т.н. И някъде август месец да отворим за остатъчния ресурс от средствата за набиране на нови заявления. "


08.06.2011

Учебен център НОБО стартира нов курс предназначен за собствениците на компютри с марката Apple. Курсът има за цел да Ви запознае с основните елементи и операции на операционната система Mac OS X, както и с най-често използвани програми. Курсът също така е подходящ и за лица които използват този тип компютри и в работата си. Обучението включва: Работа с Finder; Работа с файлове; Работа и персонализиране на Dashboard; Работа с iTines; Работа с iPhoto; Инсталиране на програми; Оптимизиране на системата и много други. Обучението се провежда на малки групи, като е възможно да бъде извършено и с компютъра на курсиста, за да бъде още по-ползотворно. Очакваме Ви!


15.05.2011

Учебен център НОБО - част от зеления кръг.

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.
Ние осъзнаваме, че здравето и щастието на нацията са в пряка зависимост от чистия въздух, води и почви. Българската промишленост може и ще произвежда, без да замърсява околната среда, защото това е единственият начин да оцелее и запази конкурентоспособност в Европа през 21. век.
Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.

Нашите ангажименти:
• Намаляване разхода на хартия.
• Намаляване разхода на електроенергия, чрез използване на енергоспестяващи компютри, крушки, климатици.
• Промяна на работното време за максимално използване на светлата част на деня.
Зеленият кръг - Учебен център НОБО


01.01.2011

От началото на 2011 година, Учебен център НОБО е ексклузивен представител и разпространител на софтуер за ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ за България. Също така стартита и производство на комплекти за интерактивни дъски базирани на "Wii mote". Интерактивните бели дъски произвеждани от НОБО са подходящи за училища, университети както и учебни центрове, а също така и за хора занимаващи се с приложна графика и изкуство. Благодарение на Wii технологията, всяка една повърхност върху която може да се проектира се превръща в интерактивна дъска. Цената на продукта е най-ниската на пазара в момента. В комплект със софтуера, интерактивната дъска се превръща в мощен инструмент за презентации и проектиране. За допълнителна информация и контакти: Цъкни ТУК


24.09.2010

Като продължение на популярната схема „Аз мога” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от ЮНИ месец 2011г. ще стартира новият проект „Аз мога повече” с 50 млн. лв. бюджет, по който е предвидено поне 25 000 заети лица да бъдат включени в професионално обучение и 41 000 – в обучение по ключови компетентности – основно по чужди езици и компютри.


24.09.2010

На 24.09.2010г. учебен център НОБО стартира курс, финансиран по програма "Красива България". Курсът е за обучение на 10 броя безработни лица, които ще придобият степен на професионална квалификация по професия ГОТВАЧ. Безработните лица ще се обучават в продължение на 3 месеца по най-модерна, европейска програма. Обучението по теория е съпроводено с много мултимедиини презентации, а обучението по практика се провежда в най-модерната действаща кухня на заведение в град Русе обзаведена изцяло с професионална техника на фирма INOKSAN. Обучаемите получиха много подаръци за започване на курса, както и чисто ново работно облекло осигурено от Учебен център НОБО. За качеството на обучението се грижат преподаватели с дългогодишен опит по специалността.


05.09.2010

ВАЖНО!!!
От 01.09.2010 Агенцията по заетостта подновява издаването на ваучери за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по схема "Аз мога". Ваучери ще се издават на лица, подали заявления в бюрата по труда до 26.04.2010 г. и одобрени от оценителните комисии. Паралелно с това само в периода от 01.09.2010 до 30.09.2010 г. бюрата по труда ще приемат и нови заявления на заети и самонаети лица, които желаят да се обучават по схема "Аз мога". Заявленията се подават в териториалните поделения на Агенцията по заетостта по местоживеене или по месторабота на кандидатите. Одобрение на новоподадените заявления ще се извършва след издаване на ваучери на вече одобрените лица.
ЗАЯВЛЕНИЕ - Нов образец
ДЕКЛАРАЦИЯ - Нов образец
ПЪЛНОМОЩНО - Нов образец


16.07.2010

На 24.07. и 25.07.2010г. в гр. Русе се проведе кръг от Националния пистов шампионат на България. Състезанието се проведе на пътен възел Христо Ботев. В него се включиха над 50 коли. Учебен център НОБО не пропусна шанса да подкрепи един от състезателите в група А7 с Пежо 306 - Красимир Анчев. Той спечели призовото второ място в своята група, като задмина Стефан Стефанов, също с Пежо. След рали България това бе втората изява на автомобила на Красимир Анчев, който имаше шанса да се състезава със световни величия като Себастиян Льоб и много други.
Снимки от събитието


12.05.2010

От днес Учебен център НОБО стартира първите групи на обучавани лица с ВАУЧЕРИ финансирани от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 по Оперативна Програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” и АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, BG051PO001–2.1.11, „АЗ МОГА”.


26.04.2010

Поради големият интерес от страна на кандидатстващите по ОБУЧЕНИЕТО с Ваучери и почти привършилите отпуснати бюджетни средства от 26.04.2010 Бюро по труда – гр.Русе временно преустановява приемането на заявления за участие по програма „АЗ МОГА”, за заети лица.


07.03.2010

За всички потребители на Facebook Учебен център НОБО създаде своя страница. В интернет пространството, всички почитатели ще могат да създават дискусии, да задават въпроси и да получават отговори, да споделят опит и полезна информация. Присъединете се и вие към Учебен център НОБО, за да Ви бъдем полезни.
http://www.facebook.com/pages/Ruse/Soforski-kurs/344959016403?ref=search&sid=1286900217.1728966284..1


05.12.2009

Доставчик на услуги от Агенцията по заетостта за професионални обучения и обучения по ключови компетентности с Ваучери по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28/02/06&WA=Efunds/OPHRD/Other_docs/DU.htm


19.11.2009

Учебен център НОБО е регистриран като администратор на лични данни, което гарантира сигурност при обработката на личните Ви данни, тяхната защита и невъзможност от наличие на злоупотреба с тях. Вашите данни няма да бъдат използвани по никакъв начин за други цели.
http://www.cpdp.bg/?p=element&aid=220


14.10.2009

С нов, модерен и комфортен автомобил започва обучение през новата 2010 година Учебен център НОБО. Курсистите за категория "В" ще имат удоволствието да управляват Шкода Октавия, която е оборудвана с всички екстри.


04.02.2009

Репортерите на НОВА ТВ избраха Учебен център НОБО, за да представят новата мода „Обучение по нова професия, кандидат шофьорите, мераклиите за работа с компютър и записани в езиковите курсове по английски и немски език”, въведена първо при нас. Материалът ще се излъчи в обедната новинарска емисия от 12:00 часа на 04.02.2009г.
http://www.vbox7.com/play:87a700a4&start=690, Интервю взето от управителя на Учебен център „НОБО” - Борил Илиев, излъчено по НОВА ТВ в „Календар” ,11:30мин., 04.02.2009г.


19.01.2009

Първи за новата услуга КУРСОВЕ НА ИЗПЛАЩАНЕ, която Учебен център НОБО пусна на пазара, отразиха репортерите на местният вестник Утро.
http://www.nobo-bg.com/images/utro.jpg